องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 126 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการบำรุงรัษาครุภัณฑ์และปรับปรุงสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]55
2 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]22
3 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด จากบ้านนายชุมพร สมชัย ถึง บ้านนายทุ่ง ชาตติ หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง [ 21 ส.ค. 2566 ]23
4 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางหนูไต โคตรชมภู ถึงบ้านนางส่วน โคตรชมภู หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง [ 21 ส.ค. 2566 ]19
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นวัดป่าวิเวกธรรมวนาราม หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสดใส [ 21 ส.ค. 2566 ]19
6 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนายทวน วันยาปะเตา ถึง น.ส.อนัญญา คำสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ [ 22 มิ.ย. 2566 ]31
7 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จากบ้านนางวิจริตรา พลคุมพล สิ้นสุดห้วยหามโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง [ 22 มิ.ย. 2566 ]21
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกโรงเรียนหนองนางพิทยาคม - เมรุ หมู่ที่ ๘ บ้านสุวรรณภูมิ (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12 มิ.ย. 2566 ]22
9 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางรัตน์ พระจันทร์ครึ่งซีก ถึงบ้านนายสมจิต หลวงราช ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางละออง มืดคำบง ถึงบ้านนางทองกลาย สีหปัญญา ช่วงที่ ๓ จากบ้านนายทองพูล เชื้อหงส์ ถึงสวนยาง นายอภิชิต คำสว่าง [ 8 มิ.ย. 2566 ]26
10 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายบุญศรี พรมดา ถึงหน้าบ้านนายสนธยา ดวงวณิชชากร หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี จำนวน ๒ ช่วง (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 7 มิ.ย. 2566 ]20
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ เส้นป่าช้า และช่วงที่ ๒ เส้นบ้านนายบุญเพ็ง - บ้านนายชาญชัย หมู่ที่ ๖ บ้านสมสร้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 6 มิ.ย. 2566 ]20
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ ซอยบ้านนายคำปน ขนันด้วง และ ช่วงที่ ๒ ซอยบ้านนายโยธิน น้อยยะ (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 1 มิ.ย. 2566 ]22
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนายทวน วันยาปะเตา ถึง น.ส.อนัญญา คำสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านนาดุ [ 2 พ.ค. 2566 ]26
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนางวิจิตรา พลคุ้มพล สิ้นสุดห้วยหามโป่ง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนาง [ 2 พ.ค. 2566 ]21
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสำลี พิมดี ถึงบ้านนายณรงค์ รองแขวง หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ [ 5 เม.ย. 2566 ]25
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน น.ส.ชัชฎาพร ขุนใหญ่ ถึง บ้านนางภิรมณ์ สมออ่อน หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว [ 15 มี.ค. 2566 ]23
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านนาน้ำพาย [ 14 มี.ค. 2566 ]22
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์ทอง จากบ้านนางบุญมา นามวงษ์ ถึงบ้าน น.ส.หนึ่งฤทัย ศรีวิชัย หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ [ 14 มี.ค. 2566 ]25
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง จากบ้านนางบุญมา นามวงศ์ ถึงบ้าน น.ส.หนึ่งฤทัย ศรีวิชัย หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ [ 14 มี.ค. 2566 ]23
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย [ 13 มี.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7