องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"บริหารโปร่งใส เน้นให้บริการ สานต่อการศึกษา มุ่งพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมจารีตประเพณี ดูแลเด็กสตรีผู้สูงวัย ผู้สูงอายุ ส่งเสริมไว้เศรษฐกิจพอเพียง"

 พันธกิจ (Mission)

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทาง เส้นทางคมนาคม     
2. พัฒนาดูแลและแก้ไขปัญหาสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส            
3.พัฒนาดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน         
4.พัฒนาบำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน     
5.พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น      
6.พัฒนาส่งเสริมพร้อมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการการเมือง การบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร