องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน
          1) การคมนาคมขนส่ง    
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง  มีระยะทางห่างจากตัวตำบลเข้าสู่อำเภอท่าบ่อ ประมาณ 20 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวตำบลเข้าสู่จังหวัดหนองคาย ประมาณ 35 กิโลเมตร การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ และรถโดยสารประจำทางสายหนองคาย-เมืองเลย ,สายอุดรธานี-ศรีเชียงใหม่,
และรถโดยสารปรับอากาศ สายศรีเชียงใหม่-นครราชสีมา บริการเป็นประจำทุกวัน      
                    การคมนาคมตำบลหนองนาง  สามารถติดต่อกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียงได้สะดวกมีถนนเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้านและสามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ตลอด
เส้นทางคมนาคมในตำบลหนองนาง ดังนี้
                    ถนนคอนกรีต                        จำนวน  14 สายทาง  ความยาวรวม 17.020 กิโลเมตร
                    ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์         จำนวน  1 สายทาง ความยาวรวม 5.630 กิโลเมตร                 
                    ถนนลูกรัง                             จำนวน  13 สายทาง  ความยาวรวม 27.054 กิโลเมตร
                    หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดไม่รวมซอยเล็ก ที่มีความยาวไม่ถึง 100 เมตร หรือถนนส่วนบุคคล

          2) การไฟฟ้า
          ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนาง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ ให้บริการไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังให้บริการไม่ครอบคลุมทั้งตำบล
          3) การประปา
          1. ระประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
                    แห่งที่ 1 แหล่งผลิตบ้านนาน้ำพาย หมู่ที่ 1 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพายหมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส      
                    แห่งที่  2 แหล่งผลิตบ้านนาดุ หมู่ที่ 4 พื้นที่ให้บริการได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ
          2. ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย          
                    แห่งที่ 1 แหล่งผลิตบ้านสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 8 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง หมู่ที่ 8 บ้านนาดง และหมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว    
                    แห่งที่ 2 แหล่งผลิตบ้านนาดง หมู่ที่ 2 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านนาดง
                    แห่งที่ 3 แหล่งผลิตบ้านดงนาคำ หมู่ที่ 5 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ
                    แห่งที่ 4 แหล่งผลิตบ้านสมสร้าง หมู่ที่ 6 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง       
                    แห่งที่ 5 แหล่งผลิตบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 7 พื้นที่ให้บริการ ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี

          4)  โทรศัพท์
                    ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่
          5)  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง
                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐– ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์–เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) 
หยุดวันอาทิตย์ และการขนส่งของบริษัทเอกชนบริการในพื้นที่        
                        -  มีหอกระจายข่าวของหมู่บ้านประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
                        -  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้