องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
          1) การศึกษา
          มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง ได้แก่  
          
1. โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย          จำนวนนักเรียนประมาณ  79   คน         
          2. โรงเรียนบ้านนาดง               จำนวนนักเรียนประมาณ  50   คน         
          3. โรงเรียนบ้านหนองนาง          จำนวนนักเรียนประมาณ  116 คน        
          4. โรงเรียนบ้านดงนาคำ            จำนวนนักเรียนประมาณ  24   คน         
          5. โรงเรียนราษฎร์สามัคคี          จำนวนนักเรียนประมาณ  64   คน         
          (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2563)
 
          มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน 1  แห่ง   ได้แก่   
          
1. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม     จำนวนนักเรียนประมาณ  124  คน
          (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2563)
 
          มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง ได้แก่
           1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ำพาย        จำนวนนักเรียนประมาณ    16   คน
           2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ            จำนวนนักเรียนประมาณ    29   คน
               (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2563)
           มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองนาง 1  แห่ง
                  จำนวนนักศึกษาประมาณ      คน  
                  (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2563)
                   
           2) สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาง                               จำนวน    1  แห่ง
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง     จำนวน    1  กองทุน
3. อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.)                               จำนวน  129  คน
 
          3)  อาชญากรรม
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา คือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวย ความสะดวกให้กับประชาชน การขอความร่วมมือไปยังผู้นำการขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเด็ดขาด ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม อำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
         
          4)  ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
          5) การสังคมสงเคราะห์
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(1)    ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    - ผู้พิการทั้งหมด   172   คน       
    - ผู้ป่วยเอดส์        6      คน     
    - ผู้สูงอายุ           682   คน     
(ที่มา : งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองนาง)
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด          
(3)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ    
(4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป           
(5)  ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง           
(6)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน