องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
          1) การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว อ้อย ยาสูบ มะเขือเทศ

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งหมด  (ไร่) พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่)
ทำนา ทำไร่ ไม้ผล พืชผัก ประมง ปศุสัตว์ อื่น ๆ รวม

1

นาน้ำพราย
1,060 710 40 0 35 12 30 105 932

2

นาดง 1,725 940 120 3 60 4 50 335 1,512

3

หนองนาง 2,690 2,020 125 33 80 87 120 125 2,590

4

นาดุ 885 790 15 2 10 20 10 40 887

5

ดงนาคำ 5,120 2,430 505 42 120 104 115 1,400 4,716

6

สมสร้าง 1,725 955 30 0 25 4 60 200 1,274

7

ราษฎร์สามัคคี 1,530 630 530 4 15 5 50 200 1,434

8

สุวรรณภูมิ 2,155 1,510 210 16 35 112 60 170 2,113

9

โนนสดใส 2,470 1,635 50 6 45 27 10 160 1,933

10

คำป่าก้าว 1,570 1,030 110 4 25 37 75 240 1,521
รวม 20,930 12,650 1,735 110 450 412 580 2,975 18,912
(ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ)
 
2)  การประมง
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีการประมง เช่น การเลี้ยงปลา เพื่อจำหน่าย
3)  การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขต