องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายภฑิล  แก้วหินเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจรัสศรี ทรงโท

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรี ขุนใหญ๋ นางสุดารัตน์  น้อยยะ
นางสาวธิดารัตน์  ทะแพงพันธ์
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง- -ว่าง-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก