องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวอรทัย สระทองหน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
นางจุฑาธิป  กตะศิลา 
นางสาวนภัสสร เตนาวงศ์
นายภฑิล  แก้วหินเจริญ
นางจุฑาธิป  กตะศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา