องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรูญเวตม์ แสนสุข


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

  โทรศัพท์ 080-4194245
 
-ว่าง- 
นางฐิติการ สาระดำ
นายภฑิล  แก้วหินเจริญ
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 065-2389153 โทรศัพท์ 086-8788152 โทรศัพท์ 094-7416549 โทรศัพท์ 084-7555809