องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายจรูญเวตม์ แสนสุข


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

  โทรศัพท์ 080-4194245
 
นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

  โทรศัพท์ 061-0252539
 


นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ นางฐิติการ สาระดำ
นายภฑิล  แก้วหินเจริญ
นายภฑิล  แก้วหินเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ 061-0252539 โทรศัพท์ 086-8788152 โทรศัพท์ 094-7416549 โทรศัพท์ 094-7416549