องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      (1) ด้านกายภาพ
                   1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านนาดุ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทางทิศใต้ของอำเภอท่าบ่อ ไปทางถนนมิตรภาพท่าบ่อ-หนองสองห้อง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ ๓๓.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๐,๙๓๗ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปตำบลหนองนาง เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วน ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย ๒-๓ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
                    ทิศเหนือ               จด     พื้นที่ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
                    ทิศใต้                   จด     พื้นที่ตำบลหายโศก  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
                    ทิศตะวันออก         จด     พื้นที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
                    ทิศตะวันตก            จด    พื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

          2) ลักษณะภูมิประเทศ
                    สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองนาง เป็นที่สูงทางทิศตะวันตก ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออกของตำบล ทำให้สภาพพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่ดอน ส่วนทางทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบลุ่ม 
มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วน
                   
          3) ลักษณะภูมิอากาศ
          ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง โดยทั่วไปพบว่า อุณหภูมิต่ำที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
          4) ลักษณะของดิน
ตำบลหนองนางมีชุดดินทั้งหมด 6 ชุด  คือ
          1) กลุ่มชุดดินที่ 17  มีพื้นที่ 10,572 ไร่ ลักษณะเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายคือ ดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สภาพพื้นที่ราบเรียบเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ช่วงฤดูฝนมีน้ำขังอยู่ระหว่าง 3-4  เดือนในรอบปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำไม่เหมาะต่อการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก แต่สามารถปลูกพืชไร่อายุสั้นและพืชผักต่างๆหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ดินชุดนี้มีความเหมาะสมในการทำนา
          2)  กลุ่มชุดดินที่  22  มีพื้นที่ 693 ไร่ ลักษณะเนื้อดินเป็นดินทรายอาจพบศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่กับเนื้อดินชั้นล่าง  ดินเป็นกรดแก่ถึงแก่มากความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.5-5.5 เหมาะที่จะใช้ในการทำนา  เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบมีน้ำขังแช่ในฤดูฝนจึงมีศักยภาพเหมาะที่จะใช้ทำนา ส่วนฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ที่ระบบรากสั้นรวมทั้งพืชผักบางชนิด
          3)  กลุ่มชุดดินที่  25  มีพื้นที่ 383 ไร่  เป็นดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดหรือลูกรัง ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.5-5.5  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มักมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนจึงมีสภาพเหมาะที่จะใช้ในการทำนา ส่วนฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ที่ระบบรากสั้นรวมทั้งพืชผักบางชนิดได้
          4)  กลุ่มชุดดินที่  35  มีพื้นที่ 2,264 ไร่ เป็นดินลึกมากดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 4.5-5.5 การระบายน้ำดีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและยังคงสภาพเป็นป่า ตลอดจนพัฒนาเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากสภาพดินยังคงสภาพเป็นป่าและเป็นที่ดอน
          5)  กลุ่มชุดดินที่  49  มีพื้นที่ 2,906  ไร่  เป็นดินลึกมากถึงปานกลาง  ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายดินล่างตอนบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนกรวดลูกรังหรือเศษหินทรายและพบศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นจำนวนมาก  ลึกลงไปเป็นชั้นดินเหนียวอาจพบหินทรายหรือหินดินดาน ดินเป็นกรดปานกลางความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำถึงปานกลาง 
ความเหมาะสมของการปลูกพืชมีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสม ถึงไม่เหมาะสมในการปลูกพืชโดยทั่วไป 
ต้องเลือกพืชรากตื้นมาปลูก
          6)  กลุ่มชุดดินที่  56  มีพื้นที่  225  ไร่  เป็นดินลึกปานกลางถึงลึกการระบายน้ำดี เนื้อดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและดินเป็นเศษหิน  ดินเป็นกรดแก่ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.0-5.5 ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชต่างๆ  มีศักยภาพค่อนข้างไม่เหมาะสมถึงเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพและความลาดเทของพื้นที่
 
(ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล     หนองนาง สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ)
 
(2) ด้านการเมืองการปกครอง
          1) เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านนาน้ำพาย                       หมู่ที่ 6 บ้านสมสร้าง
หมู่ที่ 2 บ้านนาดง                             หมู่ที่ 7 บ้านราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 3 บ้านหนองนาง                       หมู่ที่ 8 บ้านสุวรรณภูมิ
หมู่ที่ 4 บ้านนาดุ                              หมู่ที่ 9 บ้านโนนสดใส
หมู่ที่ 5 บ้านดงนาคำ                         หมู่ที่ 10 บ้านคำป่าก้าว
                   
2) การเลือกตั้ง
                    การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 10 หมู่บ้าน
หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 10 คน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคนตามหลักเกณฑ์ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวนราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
3. ประชากร
          1. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,047 คน แยกเป็นชาย  3,023 คน หญิง  3,024 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 180.51 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอท่าบ่อ ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2563 พิมพ์วันที่ 24 ธันวาคม 2563)