องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
กองช่าง

นายภฑิล แก้วหินเจริญ

ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)


นายนฤเศรษฐ์ สำกลาง
นางสาวกัญญาภัทร ผาระนัด
นายคมสัน ยังสีนาค
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธานายเฉลิมศักดิ์  พิมพร

นายอดุลย์ วงษ์ภูเย็น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายคณาธิป ศรีประดิษฐ์ นางสาวปริศนา กองสีหาจักร์
-ว่าง-
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา