องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
กองคลัง
นางฐิติการ สาระดำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิชาภัทร พันนารัตน์
นางสาวปภาดา หนันคำ นางจรัสศรี ทรงโท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นายกชกร  โคตรชมภู
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน-ว่าง- นายวิวัฒน์ ชัยชมภู
นางสาวจิราภรณ์ ขุนใหญ่
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี