องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
สำนักปลัด
นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักกฤษณ์  บุญโนนยางจิรดี
นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์ นางสาวกัญญาภัทร ผาระนัด นางสาวอุไรพร วงแก้ว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าของธุรการ
รักษาราชการแทน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชมปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 061-5469219


นางสาวอุไรพร วงแก้ว
นางสาวนุจรินทร์ โคตรชมภู

-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชมปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพน้กงานสาธารณสุข


-ว่าง- -ว่าง-
นางทัชวรรณ แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเรืองศรี ขอนยาง นายอรุณ  สมชัย
นายปาน  ทุมมาศ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ คนงานประจำรถน้ำ
คนงานประจำรถน้ำ


-ว่าง- -ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นักการภารโรง