องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
สำนักปลัด

นางจุฑาธิป กตะศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)

พ.จ.ท.วันชัย ทุมคำ นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์ นางสาววัชรีย์ ภูมี นายพิทักษ์ แสงโกวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-ว่าง- นางสาวนุจรินทร์ โคตรชมภู
-ว่าง- นางทัชวรรณ แก้วมณี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพน้กงานสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนันทิยา สมชัย นายเรืองศรี ขอนยาง -ว่าง- -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ


-ว่าง- -ว่าง- นายอรุณ  สมชัย นายปาน  ทุมมาศ
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน คนงานประจำรถน้ำ คนงานประจำรถน้ำ