องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
สำนักปลัด

-ว่าง-


หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
พ.จ.ท.วันชัย ทุมคำ นายเชาวริช ศรีสวัสดิ์ นางสาวแสงมณี พลเนตร นายเชาวน์ คนใหญ่
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวอุไรพร วงแก้ว
นางสาวนุจรินทร์ โคตรชมภู

-ว่าง- -ว่าง-
นักพัฒนาชุมชมปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพน้กงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง- -ว่าง-
นางทัชวรรณ แก้วมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเรืองศรี ขอนยาง นายอรุณ  สมชัย
นายปาน  ทุมมาศ
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ คนงานประจำรถน้ำ
คนงานประจำรถน้ำ


-ว่าง- -ว่าง-
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นักการภารโรง