องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th
 
 
สภาอบต.
นายประเสริฐ  กองสีหาจักร์


ประธานสภา อบต.หนองนาง
 


นายวินัย  ศรีสิทธิ์
นายจันทร์สด  โคตทะดี
รองประธานสภา อบต.หนองนาง เลขานุการสภา อบต.

นายระคร  ขนันด้วง
นางบุญปอง  เสนาคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายเทพบุตร  วงหาร
นายชนะชัย  น้อยยะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสายชล  สีเทา
นายคำ  คำสว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10


นายดวง  เฉียบแหลม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5