องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์  มุขพรหม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง
โทรศัพท์ 081-0515456

นายวัลชัย  เม้าราศรี

นายเอกชัย  ศรีหาวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 082-8457376

โทรศัพท์ 087-6520440นายวิจิตร  แข็งแรง


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง

  โทรศัพท์ 065-3315595