องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  เป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางเป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศราวุธ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เป็นผู้บริหารสูงสุด

       ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ตั้งอยู่ที่ บ้านนาดุ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากอำเภอท่าบ่อ ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๓๓.๕๐ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๒๐,๙๓๗ ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๐  หมู่บ้าน    ได้แก่
                        หมู่ที่ ๑  บ้านนาน้ำพาย
                        หมู่ที่ ๒  บ้านนาดง
                        หมู่ที่ ๓  บ้านหนองนาง
                        หมู่ที่ ๔  บ้านนาดุ
                        หมู่ที่ ๕  บ้านดงนาคำ
                        หมู่ที่ ๖  บ้านสมสร้าง
                        หมู่ที่ ๗  บ้านราษฎร์สามัคคี
                        หมู่ที่ ๘  บ้านสุวรรณภูมิ
                        หมู่ที่ ๙  บ้านโนนสดใส
                        หมู่ที่ ๑๐  บ้านคำป่าก้าว

ภูมิประเทศ ตำบลหนองนาง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีหน้าดินตื้นเขินมีดินลูกรังปะปนเป็นบางส่วนลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ระยะห่างกันโดยเฉลี่ย ๒-๓ กิโลเมตร
                        ทิศเหนือ  จดพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
                        ทิศใต้  จดพื้นที่ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
                        ทิศตะวันออก จดพื้นที่ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
                        ทิศตะวันตก จดพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


ประชากรทั้งสิ้น  ๖,๐๒๕ คน แบ่งออกเป็นชาย  ๓,๐๒๓  คน หญิง จำนวน ๓,๐๐๒ คน