ภาพกิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

  กองช่างออกพื้นที่ซ่อมท่อประปา ม.2

  ประชุม Sustainable Village

  ท่านนายกปราโมทย์ มุขพรหม มอบหมายงานกองช่างออกซ่อมระบบไฟฟ้าประปา ม.5,7