วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท ๘๑-๑๐๔๘ นค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างเหมาขุดลอกดินอุดตันรางระบายน้ำ ม.๑,๙,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๕ บ้านดงนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารทะเบียนสำมะโนประชากรผู้เลี้ยงสุนัข - แมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมประตูห้องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านนาดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง