วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ๑๓๕ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕๐ Kv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง