วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะแบบมีขาตั้ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณภูมิ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและซ่อมแซมถนน คสล. ม.๒ บ้านนาดง ม.๓ บ้านหนองนาง ม.๗ บ้านราษฎร์สามัคคี ม.๘ บ้านสุวรรณภูมิ และ ม.๙ บ้านโนนสดใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๓ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง