วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก สาย นค.ถ.๑๑๘-๐๔ เส้นไปป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนสำเร็จรูป ๒๔๐ KSC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนสำเร็จรูป กำลังอัด ๒๔๐ KSC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (นั่งร้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๔๐๕๒ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๒๘๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถกู้ชีพ -กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บท-๔๓๐๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๘๕๘๔ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง