วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
ซื้อพัสดุจัดทำป้ายประกาศผลคะแนนการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง